CS Technical Reports
Report Author(s) Title
TR-2018-05 Ruoqing Zhang, Lucas Hui, SM Yiu, Gongxian Zeng, Jing Wen, Zechao Liu, Na Ai, Jingxuan Wang SRAME: An Attribute based Message Encryption scheme with Keyword Search and Attribute Revocation (PDF)
TR-2018-04 Tien-Hsuan Wu, Zhiyong Wu,
Ben Kao, Pengcheng Yin
Towards Practical Open Knowledge Base Canonicalization (PDF)
TR-2018-03 Donghong Zhang, Zhenyu Zhang, Bo Jiang, T.H. Tse The Impact of Lightweight Disassembler on Malware Detection: An Empirical Study (PDF)
TR-2018-02 Jing Wen, Lucas C.K. Hui, Siu-Ming Yiu, Ruoqing Zhang DCN: Detector-Corrector Network Against Evasion Attacks on Deep Neural Network (PDF)
TR-2018-01 Dongda Li, Yuexuan Wang, Zhaoquan Gu, Tong Shen, Tianhao Wei, Yongqin Fu, Heming Cui, Mingli Song, Francis C. M. Lau Adler: A Resilient, High-Performance and Energy-Efficient UAV-Enabled Sensor System (PDF)