CS Technical Reports
Report Author(s) Title
TR-2017-03 Jianyu Jiang, Shixiong Zhao, Danish Alsayed, Yuexuan Wang, Heming Cui, Feng Liang, Zhaoquan Gu KAKUTE: A Precise, Unified Information Flow Analysis System for Big-data Security (PDF)
TR-2017-02 Panagiotis Bouros,
Nikos Mamoulis
A Forward Scan based Plane Sweep Algorithm for Parallel Interval Joins (PDF)
TR-2017-01 Feng Sun, Yi-King Choi, Xiaohu Guo, Wenping Wang Shape-Preserving Meshes (PDF)